Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden (per 1 feb 2019) die van toepassing zijn op het gebruik van de webwinkel van Tekenenmetmarianne.nl.

Tekenenmetmarianne.nl is een webwinkel waarop de cursus Tekenen met Marianne wordt aangeboden, die u online kunt kopen en volgen. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Tekenenmetmarianne.nl, die van toepassing zijn als u als cursist of koper de website gebruikt. Wij adviseren u om inhoudelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.

Inhoud

Artikel

 1.  Definities
 2. Onze identiteit
 3. Toepassing algemene voorwaarden
 4. Informatie
 5. Bevestiging en beveiliging
 6. Herroepingsrecht voor de cursus
 7. Ontbinding door herroeping
 8. Betaling
 9. Klachtenregeling
 10. Geschillen
 11. Intellectueel eigendom
 12. Persoonsgegevens
 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 14. Links
 15. Uw gegevens
 16. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
 18. Aanvullende Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In onze algemene voorwaarden verstaan wij onder:

Wij: De webwinkel tekenenmetmarianne.nl: de webwinkel die de online cursus tekenen op afstand aan consumenten aanbiedt.

U: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met ons een overeenkomst op afstand aangaat.

Student: De natuurlijke persoon die de online cursus volgt binnen het online systeem van tekenenmetmarianne.nl of op het platform van Soofos.

Overeenkomst op afstand: De overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand voor de verkoop van de online cursus Tekenen met Marianne tot en met het afsluiten van de overeenkomst.

Techniek voor communicatie op afstand: Het middel dat wordt gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest. Zoals via telefoon of internet.

Bedenktijd: De termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: Uw recht om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: Kalenderdag.

Duurtransactie: De overeenkomst op afstand voor digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.

Duurzame gegevensdrager: Het middel dat u gebruikt om informatie die persoonlijk tot u is gericht op te slaan, zodat deze informatie later geraadpleegd kan worden en waarbij ongewijzigde reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een usb-stick.

Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 2 Onze identiteit
Tekenenmetmarianne.nl is een webwinkel met een online cursus tekenen, uitgegeven door E-CAT en Starring Partner BV.

Correspondentie-adres:
Tekenenmetmarianne.nl / Starring Partner BV
Arnhemse Bovenweg 33-401
3708 AA Zeist
Nederland
(géén bezoekadres)

Telefoon: +31 (0)6-10.18.20.33
Mail: info@tekenenmetmarianne.nl

E-CAT: KVK 27256738 / BTW NL0021.16.827.B12
Starring Partner BV:  KVK 28062012 / BTW NL8022.78.814.B01
Bankrekening: Iban NL26 INGB  0656 9487 36 / Bic INGBNL2A.

Artikel 3 Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons aan u en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en ons.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar op onze website voordat u de overeenkomst op afstand afsluit. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis schriftelijk toe.

Artikel 4 Informatie

 1. Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u ons aanbod goed kan beoordelen, zoals een omschrijving en afbeeldingen van de online cursus Tekenen met Marianne, die overeenkomen met de werkelijkheid. Bovendien krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
 • de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
 • de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld afleveringskosten;
 • de termijn waarin de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldig is;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • of het herroepingsrecht wel of niet geldig is op de overeenkomst;
 • de wijze waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u ongewenste handelingen op de hoogte wordt gesteld, en de wijze waarop u deze handelingen kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de gedragscodes waar wij ons aan houden en de wijze waarop u deze gedragscodes elektronisch kan bekijken;
 • de wijze waarop u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
 1. Uiterlijk bij levering van de online cursus Tekenen met Marianne krijgt u van ons de volgende informatie:
 • de in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft gekregen;
 • informatie over onze service na aankoop en garanties;
 • of u een herroepingsrecht heeft en de wijze waarop u hiervan gebruik kan maken;
 • het modelformulier voor herroeping;
 • ons correspondentie-adres, waar u schriftelijk een klacht kunt indienen.

Deze informatie krijgt u elektronisch, zodat u deze kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een usb-stick). Op verzoek sturen wij u deze informatie ook schriftelijk toe.

Artikel 5 Bevestiging en beveiliging

 1. Als u de bestelling voor de online cursus Tekenen met Marianne heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging.
 2. Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u elektronisch betaalt, zorgen wij voor de juiste veiligheidsmaatregelen.
 3. Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst op afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. Wanneer wij redenen hebben om de overeenkomst met u niet aan te gaan, kunnen wij gemotiveerd uw bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Herroepingsrecht voor de online cursus Tekenen met Marianne

Voor de meeste producten en diensten die u koopt bestaat het herroepingsrecht. Dan heeft u een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of de overeenkomst voor de dienst heeft afgesloten. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen mag u de koop of overeenkomst ontbinden (zie artikel 7).

Uitsluiting herroepingsrecht
In een aantal gevallen heeft u geen herroepingsrecht, als dit voordat de overeenkomst wordt afgesloten duidelijk aan u is gemeld. Het gaat om:

Uitsluiting herroepingsrecht producten

 • Producten die zijn vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk);
 • Producten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn;
 • Makkelijk kopieerbare producten wanneer de verzegeling is verbroken, zoals games, dvd’s en cd’s
 • Losse kranten en tijdschriften (geen abonnementen);
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Uitsluiting herroepingsrecht diensten 

 • Diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Dit zijn bijvoorbeeld reizen, evenementen, tickets, e.a.;
 • Weddenschappen en/of loterijen;
 • Diensten die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien. Bijvoorbeeld het winterklaar maken van de tuin of de verhuur van gereedschap, wanneer deze dienst geheel wordt uitgevoerd tijdens de bedenktijd.

Uitsluiting herroepingsrecht digitale inhoud
Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager (zoals een dvd, cd of cd-rom) is geleverd – hiermee worden bedoeld app’s, muziekstream en diverse downloads – geldt een bedenktijd van 14 dagen, tenzij het product of de dienst al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is uitgezonderd als u verklaard heeft om akkoord te gaan met de levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktermijn.

Onze online cursus Tekenen met Marianne kunt u binnen 14 dagen na aankoop annuleren zolang u nog niet aan de cursus begonnen bent. Zodra u bent begonnen met de digitale cursus heeft u wettelijk gezien geen recht meer op herroeping. Echter, omdat wij graag 100% tevreden cursisten willen accepteren wij uw herroeping binnen 14 dagen na aankoop. Kortom, u heeft 14 dagen geld-terug-garantie.

Artikel 7 Ontbinding door herroeping

 1. U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd van 14 dagen.
 2. U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze 14 dagen per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. U kunt ook gebruik maken van het formulier voor ontbinding/herroeping. U kunt dit formulier downloaden via de link modelformulier van herroeping. De verzenddatum van uw e-mail of poststempel op uw brief is bepalend voor de termijn van 14 dagen.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
 4. Als u herroept betaalt u niet voor de levering van de online cursus als:
  a. u voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van uw toestemming; of
  c. wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen.
 5. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. U verliest dan uw toegang tot de cursus.

Artikel 8 Betaling

 1. Zolang niet iets anders is afgesproken, moet u het verschuldigde bedrag betalen binnen 14 dagen vanaf de dag na het ingaan van de bedenktijd. Als u geen bedenktijd heeft, dan moet u binnen 14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst betalen.
 2. Wanneer u niet (op tijd) betaalt, hebben wij het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten is wettelijk gemaximeerd.

Artikel 9 Klachtenregeling

 1. Wij behandelen uw klacht zoals is beschreven in deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
 3. De ontvangst van de ingediende klacht wordt omgaand bevestigd en binnen 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, sturen wij binnen de termijn van 14 dagen een indicatie wanneer u een antwoord kan verwachten.
 4. Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze ook altijd aanmelden bij het Europees ODR platform via https://ec.europa.eu/odr

Artikel 10 Geschillen
Geschillen tussen u en ons over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten kunnen zowel door u als door ons worden voorgelegd aan de geschillencommissie bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Artikel 11 Intellectueel eigendom
Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie of andere uitingen met betrekking tot de online cursus Tekenen met Marianne bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Artikel 12 Persoonsgegevens
Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacybeleid

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Links
Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 15 Uw gegevens
U kunt altijd schriftelijk of per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u schriftelijk of per e-mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen en andere correcties in uw gegevens aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. Informatie wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven. Kijk voor meer informatie over uw gegevensverwerking op onze pagina Privacybeleid.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken mogen u niet benadelen. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze beschikbaar zijn dat u deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Wijzigingen in deze algemene voorwaarden gaan pas in werking nadat deze op gepaste wijze zijn kenbaar gemaakt. Bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod gaan de voor u meest gunstige bepalingen voor.

Artikel 18 Aanvullende Voorwaarden

 1. De student mag zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor deze cursus niet aan anderen verstrekken. De gekochte cursus mag slechts door 1 deelnemer worden gevolgd. In geval Tekenenmetmarianne.nl constateert dat de cursus door meer dan 1 deelnemer wordt gevolgd zal zij de toegang tot de cursus blokkeren zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag.
 2. Voor schade (waaronder immateriële schade) die tijdens of door het volgen van de cursus wordt geleden is Tekenenmetmarianne.nl niet aansprakelijk tenzij Tekenenmetmarianne.nl heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid.
 3. In alle gevallen waarbij enige aansprakelijkheid van Tekenenmetmarianne.nl bestaat wordt de schadevergoeding gemaximeerd tot het bedrag dat de koper voor de cursus heeft voldaan. De koper kan nimmer aanspraak maken op een hogere vergoeding dan het cursusgeld dat aan Tekenenmetmarianne.nl werd voldaan.
 4. Indien een student feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft Tekenenmetmarianne.nl het eeuwige en onbeperkte recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er expliciet wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is.
 5. De door Tekenenmetmarianne.nl op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal die gerelateerd zijn aan de cursus blijven eigendom van Tekenenmetmarianne.nl. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.
Scroll naar boven